HORA : 19h 15’h primera convocatòria i 19 30’h segona convocatòria.

LLOC : Sala d’actes de l’IES Thalassa.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta anterior.

2.- Aprovació dels comptes anuals.

3.- Renovació de la junta.

4.- Propostes proper curs, informació sobre activitats i

seguiment.

5.- Informacions diverses (inversions, previsions …)

6.- Precs i preguntes.