15 de MARÇ de 2017

 

HORA : 19h 15’h  primera convocatòria i 19 30’h  segona convocatòria.

LLOC :  Sala d’actes de l’IES Thalassa.

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació acta anterior.

2.- Aprovació dels comptes anuals.

3.- Renovació de la junta.

4.- Propostes proper curs, informació sobre activitats i

seguiment.

5.- Informacions diverses (inversions, previsions …)

6.- Precs i preguntes.